Εγκεκριμένες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Η TeleTrade κατέχει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για να παρέχει τις ακόλουθες επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες, σε σχέση με τα εξής χρηματοπιστωτικά μέσα:


ΟΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

 • ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

  • Λήψη και διαβίβαση εντολών σε σχέση με ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα.
  • Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών.
  • Διαχείριση χαρτοφυλακίων.
  • Πραγματοποίηση συναλλαγών για λογαριασμό της εταιρείας.
  • Παροχή επενδυτικών συμβουλών.
 • ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

  • Διαφύλαξη και διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό των πελατών, συμπεριλαμβανομένης της επιτήρησης και άλλων συναφών υπηρεσιών, όπως η διαχείριση χρημάτων/επιβοηθητικών εγγυήσεων δανείων.
  • Παροχή πιστώσεων ή δανείων στους επενδυτές για να μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, σε περίπτωση που η εταιρεία που παρέχει την πίστωση ή το δάνειο συμμετέχει στη συναλλαγή.
  • Υπηρεσίες ξένου συναλλάγματος, εφόσον αυτές συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.
  • Επενδυτική έρευνα και χρηματοπιστωτική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών εισηγήσεων που σχετίζονται με τη διεξαγωγή συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα.
 • ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

  Οι προαναφερθείσες υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται και οι δραστηριότητες που τις αφορούν να διεξάγονται σε σχέση με τα ακόλουθα χρηματοπιστωτικά μέσα:

  • Κινητές αξίες.
  • Μέσα χρηματαγοράς.
  • Μερίδια σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων.
  • Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής, προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με κινητές αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσεις, ή άλλα παράγωγα μέσα, χρηματοπιστωτικούς δείκτες ή άλλα χρηματοπιστωτικά μεγέθη δεκτικά εκκαθαρίσεων με φυσική παράδοση ή με ρευστά διαθέσιμα.
  • Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής, προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που πρέπει να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα κατ 'επιλογή ενός συμβαλλόμενου μέρους (αλλά όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος που επιφέρει τη λήξη).
  • Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που επιδέχονται εκκαθαρίσεως με φυσική παράδοση, εφόσον είναι διαπραγματεύσιμα σε ρυθμιζόμενη αγορά ή / και ΠΜΔ.
  • Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσμιακές συμβάσεις (forwards) και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που μπορεί φυσικά να παραδοθεί, εφόσον δεν αναφέρεται άλλως στην παράγραφο 6 του Μέρους III και δεν προορίζεται για εμπορικούς σκοπούς και που έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, έχοντας υπόψη εάν, μεταξύ άλλων, τα μέσα αυτά εκκαθαρίζονται και διακανονίζονται μέσω αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων.
  • Παράγωγα μέσα για τη μετακύληση του πιστωτικού κινδύνου.
  • Χρηματοοικονομικές συμβάσεις επί διαφορών.
  • Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής, προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με κλιματικές μεταβλητές, ναύλους, άδειες εκπομπής ρύπων, ή ποσοστά πληθωρισμού ή άλλες επίσημες οικονομικές στατιστικές, που πρέπει να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα κατ 'επιλογή ενός τα μέρη (αλλά όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος που επιφέρει τη λήξη), καθώς και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα, υποχρεώσεις, δείκτες και μέτρα, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν Μέρος, οι οποίες έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων , έχοντας υπόψη το αν, μεταξύ άλλων, κατά πόσον είναι διαπραγματεύσιμα σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ, εκκαθαρίζονται και διακανονίζονται μέσω αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων.