Αναζήτηση

Υποστήριξη πελατών: Τηλέφωνο: (+357) 22314160

Το trading σε FX & CFD περιλαμβάνει σημαντικό κίνδυνο

Εγκεκριμένες Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες

Επενδυτικές και Επικουρικές Υπηρεσίες

Η TeleTrade είναι εξουσιοδοτημένη από την CySEC να προσφέρει τις ακόλουθες επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες σε σχέση με τα παρακάτω χρηματοοικονομικά μέσα.

 • Επενδυτικές Υπηρεσίες
  • Παραλαβή και διαβίβαση εντολών σε σχέση με ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα
  • Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών
  • Διαχείριση χαρτοφυλακίου
  • Διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό
  • Επενδυτικές συμβουλές
 • Επικουρικές Υπηρεσίες
  • Διαφύλαξη και διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, συμπεριλαμβανομένης της θεματοφυλακής και συναφών υπηρεσιών, όπως η διαχείριση μετρητών/ασφαλειών.
  • Χορήγηση πιστώσεων ή δανείων σε έναν επενδυτή για να του επιτρέψει να πραγματοποιήσει συναλλαγή σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, όταν η επιχείρηση που χορηγεί την πίστωση ή το δάνειο συμμετέχει στη συναλλαγή.
  • Υπηρεσίες συναλλάγματος όπου αυτές συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.
  • Επενδυτική έρευνα και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων σχετικά με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα.
 • Χρηματοπιστωτικά Μέσα

  Οι ανωτέρω υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν και οι δραστηριότητες μπορούν να ασκηθούν για τα ακόλουθα Χρηματοπιστωτικά Μέσα:

  • Μεταβιβάσιμα χρεόγραφα.
  • Μέσα χρηματαγοράς.
  • Μονάδες σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων.
  • Επιλογές, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων, συμβόλαια προθεσμιακών επιτοκίων και οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις παραγώγων σχετικά με τίτλους, νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσεις ή άλλα παράγωγα μέσα, χρηματοοικονομικούς δείκτες ή χρηματοοικονομικά μέτρα που μπορούν να διακανονιστούν φυσικά ή σε μετρητά.
  • Επιλογές, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων, συμβόλαια προθεσμιακών επιτοκίων και οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις παραγώγων που αφορούν εμπορεύματα που πρέπει να διακανονιστούν σε μετρητά ή μπορούν να διακανονιστούν σε μετρητά, κατ' επιλογή ενός από τα μέρη (διαφορετικά από αθέτηση υποχρέωσης ή άλλο συμβάν λήξης).
  • Επιλογές, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) και κάθε άλλη σύμβαση παραγώγων που αφορά εμπορεύματα τα οποία μπορούν να διακανονιστούν φυσικά, υπό τον όρο ότι αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά ή/και ΠΜΔ.
  • Επιλογές, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβόλαια ανταλλαγής νομισμάτων, προθεσμιακά συμβόλαια και οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις παραγώγων που αφορούν εμπορεύματα και μπορούν να διακανονιστούν φυσικά και δεν αναφέρονται άλλως στην παράγραφο 6 του Μέρους ΙΙΙ και δεν προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς και έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων εάν, μεταξύ άλλων, εκκαθαρίζονται και διακανονίζονται μέσω αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού ή υπόκεινται σε τακτικές κλήσεις περιθωρίου.
  • Παράγωγα μέσα για τη μεταφορά πιστωτικού κινδύνου.
  • Χρηματοοικονομικές συμβάσεις για διαφορές.
  • Επιλογές, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων, συμβόλαια προθεσμιακών επιτοκίων και οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις παραγώγων που αφορούν κλιματικές μεταβλητές, ναύλους, δικαιώματα εκπομπής ή ρυθμούς πληθωρισμού ή άλλες επίσημες οικονομικές στατιστικές που πρέπει να διακανονίζονται σε μετρητά ή μπορούν να διακανονίζονται σε μετρητά, τα συμβαλλόμενα μέρη (εκτός από λόγους αθέτησης ή άλλου συμβάντος τερματισμού), καθώς και κάθε άλλη σύμβαση παραγώγων σχετικά με περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα, υποχρεώσεις, δείκτες και μέτρα που δεν αναφέρονται άλλως στο παρόν Μέρος, τα οποία έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων , λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι, μεταξύ άλλων, αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ, εκκαθαρίζονται και διακανονίζονται μέσω αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού ή υποβάλλονται σε τακτικές κλήσεις περιθωρίου.

Αίτημα κλήσης

Κατανοώ και αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και συμφωνώ ότι το όνομά μου και τα στοιχεία επικοινωνίας θα υποβληθούν σε επεξεργασία από την TeleTrade και θα χρησιμοποιηθούν για να επικοινωνήσουν μαζί μου σχετικά

To maximize our visitors browsing experience TeleTrade uses cookies in our web services. By continuing to browse this site you agree to our use of cookies. If you disagree, you may change your browser settings at any time. Read more

 • © 2011-2018 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

  Η TeleTrade-DJ International Consulting Ltd έχει καταχωρηθεί ως Κυπριακή Επενδυτική Εταιρεία (CIF) με αριθμό καταχώρησης HE272810 και έχει αδειοδοτηθεί από τις Ασφάλειες Κύπρου και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) με αριθμό άδειας 158/11.

  Η εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με την Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID).

 • Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα διατίθενται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Όλες οι υπηρεσίες και πληροφορίες που παρέχονται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες. Η TeleTrade-DJ International Consulting Ltd ("TeleTrade") ή/και άλλοι πάροχοι πληροφοριών παρέχουν υπηρεσίες και πληροφορίες χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Με τη χρήση αυτών των πληροφοριών και υπηρεσιών, συμφωνείτε ότι η TeleTrade δεν φέρει σε καμία περίπτωση την οποιαδήποτε ευθύνη για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε πλήρως ή μερικώς από εξάρτηση σε αυτές τις πληροφορίες και υπηρεσίες.

 • Η TeleTrade συνεργάζεται αποκλειστικά με πιστοποιημένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τη φύλαξη κεφαλαίων των πελατών. Δείτε ολόκληρο τον κατάλογο τραπεζών και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που είναι έμπιστοι για τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών.

  Παρακαλούμε να διαβάσετε τους πλήρης Όρους Χρήσης.

 • Για την μέγιστη εμπειρία πλοήγησης των επισκεπτών μας, η TeleTrade χρησιμοποιεί cookies στις διαδικτυακές υπηρεσίες της. Με τη συνέχιση της πλοήγησής σας σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με την χρήση των cookies. Εάν διαφωνείτε, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πλοήγησής σας. Διαβάστε περισσότερα.

  Η TeleTrade-DJ International Consulting Ltd παρέχει σήμερα τις υπηρεσίες της σε διασυνοριακή βάση, στα κράτη του ΕΟΧ (εκτός του Βελγίου) στο πλαίσιο του συστήματος διαβατηρίου MiFID και σε επιλεγμένες τρίτες χώρες. Η TeleTrade δεν παρέχει τις υπηρεσίες της σε κατοίκους ή υπηκόους των ΗΠΑ.

Συνδεθείτε μαζί μας
Μοιραστείτε το στα
κοινωνικά δίκτυα
Online
σύμβουλος
Ζητήστε να σας καλέσουμε
Κορυφή σελίδας