Αποποίηση ευθύνης

Όλο το δημοσιευμένο υλικό, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων, τιμών και γραφημάτων παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, καθώς η TeleTrade παρέχει μόνο εκτελεστικές υπηρεσίες. Όλες οι ιδέες συναλλαγών που θα λάβετε έχουν αποκλειστικά γενικό χαρακτήρα μάρκετινγκ ή/και ενημερωτική ή/και εκπαιδευτική φύση, και δεν συνιστούν, όπως και δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι συνιστούν επενδυτικές συμβουλές, ή συστάσεις για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου, ή να επηρεάσουν οποιεσδήποτε συναλλαγές ή οποιαδήποτε άλλη νομική πράξη.

Παρελθοντικές ή προσομοιωμένες προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων, και οι δείκτες πρόβλεψης δεν αποτελούν αξιόπιστο οδηγό για μελλοντικές επιδόσεις. Το δημοσιευμένο υλικό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που αποσκοπούν στην προαγωγή της ανεξαρτησίας της επενδυτικής έρευνας, και δεν υπόκεινται σε καμία απαγόρευση διαπραγμάτευσης πριν από τη διάδοση της επενδυτικής έρευνας.

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται λαμβάνονται από την TeleTrade από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και ακριβείς, αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτό ισχύει. Οι πληροφορίες, τα δεδομένα ή οι απόψεις που περιέχονται στο παρόν κείμενο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η TeleTrade αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη ή εγγύηση όσο αφορά την ακρίβεια, επικαιρότητα, επάρκεια ή πληρότητα του υλικού, όπως και για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό σε οποιαδήποτε απώλεια κερδών, τα οποία μπορεί να προκύψουν άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση ή εξάρτηση σε τέτοιο υλικό.