Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ TRADER:


Ενεργός — Ο όρος 'Ενεργός' αναφέρεται σε έναν Trader που κατατάσσεται μεταξύ 0 και 30% στον Πίνακα Κατάταξης για Επενδύσεις μέσω Teletrade. Αυτοί οι Traders ονομάζονται 'Ενεργοί'.

Συντηρητικοί — Trader που κατατάσσεται μεταξύ 31 και 60% στον Πίνακα Κατάταξης για Επενδύσεις μέσω Teletrade. Αυτοί οι Traders ονομάζονται 'Συντηρητικοί'.

Μετριοπαθής — Ο όρος 'Μετριοπαθής' αναφέρεται σε έναν Trader που κατατάσσεται μεταξύ 61 και 100% στον Πίνακα Κατάταξης για Επενδύσεις μέσω Teletrade. Αυτοί οι Traders ονομάζονται 'Μετριοπαθής'.

ΣΚΟΡ: Ο δείκτης επίδοσης ενός Trader υπολογισμένος μέσω μίας συγκεκριμένης συνάρτησης.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Ποσοστό επί του κέρδους ενός Επενδυτή που προκύπτει από τις συναλλαγές που αντιγράφονται στο λογαριασμό του Επενδυτή και που πιστώνεται στον Trader.

Trader: Ένα άτομο το οποίο χρησιμοποιεί διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα ώστε να παράγει κέρδος στο δικό του λογαριασμό συναλλαγών.

Χρηματοοικονομικά προϊόντα: Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται από τον Trader για τις συναλλαγές του στις χρηματοοικονομικές αγορές.

Θέση: η θέση ενός Trader στον Πίνακα Κατατάξεων, η οποία καθορίζεται από μία καθημερινή μέθοδο υπολογισμού με βάση τη συνάρτηση Κατάταξης.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Η αύξηση στο υπόλοιπο του λογαριασμού ενός Trader για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, που εκφράζεται σαν ποσοστό.

Αναπαραχθείσα συναλλαγή: Η συναλλαγή που αντιγράφεται από το λογαριασμό του Trader στο λογαριασμό του Επενδυτή.

ΓΙΝΕΤΕ TRADER

ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ FX & CFD ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ

Privacy Policy